ise-giris-saglik-raporu

SAĞLIK GÖZETEMİ

20.06.2012 Tarih ve 28339 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU;

Madde 15

 • İşveren;
  1. Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
  2. Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
   1. İşe girişlerinde.
   2. İş değişikliğinde.
 • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
 1. İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
 • Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.
 • Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
 • Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

20.07.2013 Tarih ve 28713 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK gereğince İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayene;

Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten İşe Giriş Ve Periyodik Sağlık Muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçları ilgili yönetmeliğin EK-2’ de verilen İŞE GİRİŞ/PERİYODİK MUAYENE FORMU örneğine uygun olarak düzenlenir. (Ek-2 Linki konulacak)

İşe yeni başlayacak işçiler için başlaması düşünülen işe uygunluğunu belgelemek ve doğru iş için doğru işçi çalıştırabilmek için işe girişte önceden belirlenmiş biyolojik, biyokimyasal testler ve fizyolojik ve radyolojik ölçümler yaptırılması oldukça önemlidir.

 Ayrıca işe bağlı sağlık sorunlarının zaman içerisinde gelişip gelişmediğinin anlaşılabilmesi açısından da referans oluşturacak bu testler ve sağlık raporları ilgili mevzuatlarca da zorunlu tutulmuşlardır.

Çalışılacak işe göre yaptırılacak tetkiklerle beraber kişinin o ise uygun olup olmadığını, ne tür ortamlarda çalışabileceğini, ne tür işlerde çalışabileceğini, gece ve yüksekte çalışma durumunu değerlendirerek yapılan muayene neticesinde işe uygunluk sağlık raporu Baran OSGB İşyeri Hekimlerimiz tarafından raporlanmaktadır.

Henüz çalışanlarınızın İŞE GİRİŞ/PERİYODİK MUAYENE FORM’ ları düzenlenmediyse ya da yenilenmesi gerekiyorsa hemen bize ulaşın en kısa sürede Baran OSGB olarak yetkili uzman kadromuzla İŞE GİRİŞ/PERİYODİK MUAYENE FORM’ larını ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak düzenleyelim. İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU Hizmeti ücretleri hakkında bilgi alabilirsiniz